Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a korcsolyatanfolyamra való jelentkezés adatkezeléséről

A Debreceni Hoki Klub (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:
Adatkezelő megnevezése: Debreceni Hoki Klub
Adatkezelő nyilvántartási száma: 09-02-0000164
Adatkezelő adószáma: 19129480-2-09
Adatkezelő székhelye: 4031 Debrecen, Derék u. 33.

Adatkezelő e-elérhetősége: info@debrecenihoki.hu

Az adatkezelés célja:
korcsolyatanfolyamra való online jelentkezés biztosítása az igénylők részére

Kezelt adatok köre:
szülő neve, e-mail címe, gyermek neve és születési dátuma, engedélyezte-e tanfolyam témájú tájékoztató/értesítő levelek küldését, jelentkezés időpontja.

Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelő, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
az adatokat a jelentkezést követő 5 évig tároljuk.

Automatizált döntéshozatal ténye:
az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:
A korcsolyatanfolyamról szóló reklámkampányunkat a Facebookon futtatjuk. Amennyiben Ön rákattint az általunk közzétett hirdetésre, úgy a hirdetési felületünkről átirányítjuk egy erre a célra létrehozott érkeztető oldalra, a koritanfolyam.debrecenihoki.hu oldalra Ezen a weboldalon a „Jelentkezek!” gombra kattintva lesz lehetősége regisztrálni a korcsolyatanfolyamra. Az igénylés során az alábbi adatokat szükséges megadnia: szülő neve, szülő e-mail címe, ahová küldhetjük a visszaigazoló e-mailt és a szükséges tudnivalókat, kedvezményezett gyermek anyakönyvezett neve, gyermek születési dátuma. Ezen adatok megadását követően tudjuk Önnek az igénylés során megadott címre megküldeni a visszaigazolást a szükséges tudnivalókkal együtt.

A megadott adatokon felül tároljuk még a regisztráció időpontját, valamint azt, hogy Ön hozzájárult-e ahhoz, hogy a tanfolyammal kapcsolatos témájú levelekkel e-mailben megkereshetjük-e.

Az Ön által megadott adatokat a jelentkezést követő 5 évig tároljuk.

Az adatokat egy elektronikus úgynevezett CMS rendszerben tároljuk, melynek célja a tanfolyamban résztvevő gyermekek nyilvántartása.

A CMS rendszer és a weboldalunk fejlesztését külső szolgáltató látja el, aki így adatfeldolgozóként kapcsolódik jelen adatkezelési folyamathoz.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:
Tájékoztatjuk, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:
- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
- tiltakozhat az adattkezelés ellen
- élhet adathordozhatósághoz való jogával

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be részünkre jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségünkön. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően erre felhatalmazott munkatársunk a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot!